Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση εργαλείων παραγγελιών απευθείας σύνδεση (online)

Η Oriflame έχει αναπτύξει ορισμένα on-line εργαλεία με στόχο να επιτρέψει στους πελάτες να αγοράζουν προϊόντα της Oriflame, μέσω Διαδικτύου, καθώς και να δώσει στα Μέλη της («Consultants») εργαλεία για να, μεταξύ άλλων, προωθούν τη δραστηριότητά τους, παρέχουν ορισμένες συμβουλές ομορφιάς.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις παρέχουν γενικούς κανόνες για τη χρήση του Ατομικού Καταστήματος Ομορφιάς (το «IBS»). Με το IBS μπορείτε να διεκδικήσετε τα οφέλη δυνάμει πολλαπλών προγραμμάτων του IBS όταν οι πελάτες της Oriflame αγοράζουν απευθείας από την Oriflame σε απευθείας σύνδεση (online).

1. Εγγραφή

(α)        Μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε για τη χρήση της IBS συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση και αποδεχόμενοι τους Όρους της IBS.  Μπορείτε να συμμετάσχετε στα προγράμματα του IBS αφότου επιβεβαιώσουμε την αποδοχή σας.

(β)        Σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων – τέτοια επιλογή παρέχεται στο τέλος του εγγράφου.

(γ)        Αυτοί οι IBS Όροι είναι ξεχωριστοί, αλλά πρόσθετοι, στους Όρους και Προϋποθέσεις του Μέλους (Consultant) της Oriflame και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μέλους με τους έχετε ήδη συμφωνήσει. Στην οποιασδήποτε περίπτωση μη τήρησης των Oriflame Σύμβουλος Όρων και Προϋποθέσεων του Μέλους (Consultant) της Oriflame και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μέλους, αυτά τα δύο έχουν προτεραιότητα.

2. Πότε επιλέγεστε για χρήση του IBS

Προκειμένου να διεκδικήσετε τη συμμετοχή σας στα προγράμματα του IBS, θα πρέπει να πληρείται τα κριτήρια που ορίζονται στο πρόγραμμα IBS που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Oriflame. («Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας») 

3. Γενικές υποχρεώσεις Oriflame

Σύμφωνα με, και υποκείμενα στους παρόντες IBS Όρους η Oriflame θα:

(α)        δημιουργήσει, λειτουργήσει και συντηρήσει τις Σελίδες IBS (IBS Pages);

(β)        παραχωρήσει ένα ή περισσότερους Συνδέσμους IBS (IBS Links);

(γ)        παραχωρήσει, από καιρού εις καιρόν, σε υποψήφιους πελάτες και σε IBS πελάτες τη χρήση της ιστοσελίδας Oriflame σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις, τις πολιτικές και διαδικασίες της Oriflame, και

 (δ)       σας προσφέρει από καιρού εις καιρόν τα προνόμια που ορίζονται στην ενότητα 5 σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της.

4. Εσείς και το IBS

Σύμφωνα με και υποκείμενα στους παρόντες όρους του IBS, Εσείς:

(α)        θα μοιραστείτε το σύνδεσμο IBS στα Περιεχόμενά σας για να συνδέσετε τους φίλους σας στην ιστοσελίδα της Oriflame και

(β)        να δώσετε στην Oriflame το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων στις σελίδες και Συνδέσεις IBS.

5. Προγράμματα IBS

(α)        Τα Πρόγραμμα IBS περιγράφουν σε ξεχωριστά έντυπα υλικά τα οποία μπορούν να αλλάξουν από καιρού εις καιρόν κατά τη  διακριτική ευχέρεια της Oriflame.

(β)        Οφέλη

i.          Τα οφέλη σας είναι, για ολοκληρωμένες αγορές που γίνονται από ένα IBS πελάτη που είναι συνδεδεμένος με:

α.         [BV/BP] για όλες τις ολοκληρωμένες αγορές και όλα τα BV θα προσμετρούνται στα προσωπικά σας BP

β.         [IP] για όλες τις ολοκληρωμένες αγορές

(γ)        Οφέλη

i.          Όλα τα [BV] που δημιουργούνται από ολοκληρωμένες αγορές από ανώνυμους IBS πελάτες συγκεντρώνονται σε έναν λογαριασμό (λογαριασμός IBS).  Κάθε Μέλος (Consultant) της Oriflame που πληροί τις προϋποθέσεις αυτού του προγράμματος IBS σε μια περίοδο καταλόγου θα του χορηγηθούν σε ίσα μερίδια των BV από το λογαριασμό IBS κατά την περίοδο του Καταλόγου αυτού.

ii.          Τα BV που χορηγούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος IBS θα μετρούν για την απαίτηση για την προσωπική σας δραστηριότητα για PD και άλλο υπολογισμό παροχών.

5.2        Allocation of benefits

(α)        Όλα τα IP/BV/BP που συνδέονται με τις ολοκληρωμένες αγορές θα καταγραφούν στην περίοδο του σχετικού καταλόγου στο οποίο έγιναν οι  ολοκληρωμένες αγορές

(β)        Η Oriflame έχει τη διακριτική ευχέρεια να προσδιορίσει ποιος IBS πελάτης θα πρέπει να κατανεμηθεί σε συγκεκριμένο μέλος (Consultant) της Oriflame (εάν υπάρχει) και σε ποια χρονική περίοδο Καταλόγου έγινε μια ολοκληρωμένη αγορά.

6. Καμία αντιπροσώπευση και καμία εξάρτηση

(α)        Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε δικαιοδοσία να δεσμεύετε νομικά την Oriflame σε σχέση με Υποψήφιους Πελάτες, Πελάτες IBS, άλλους χρήστες ή οποιουσδήποτε άλλους και ότι δεν έχετε διορισθεί ως πράκτορας – πλασιέ της Oriflame για οποιονδήποτε σκοπό.

(β)        Δεν πρέπει να κάνετε σε κανέναν οποιαδήποτε δήλωση αντιπροσώπευσης ή δέσμευση σχετικά με την Oriflame, της Oriflame ιστοσελίδα, τις IBS Σελίδες ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα για να αγοραστούν στην ιστοσελίδα της Oriflame

 (γ)       Η ιδιότητα και παρουσίαση του εαυτού σας σε Υποψήφιους Πελάτες και IBS Πελάτες δεν πρέπει να δημιουργούν αβεβαιότητα ή ως προς την ταυτότητά σας. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις, είτε στο Περιεχόμενο σας ή οπουδήποτε αλλού, που να δώσει σε κάποιον την εντύπωση ότι αντιπροσωπεύετε την Oriflame ή ότι θα ήταν σε σύγκρουση με το παρών άρθρο 6.

7. Επαφή με τον πελάτη και προστασία προσωπικών δεδομένων

(α)        Στις επαφές σας με Υποψήφιους Πελάτες και IBS Πελάτες θα κάνετε μόνο εκπροσωπήσεις που είναι αληθείς, σαφείς και κατανοητές.  Οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Oriflame πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Oriflame.

(β)        Κατά το χρόνο όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο ή ιστοσελίδα σε σχέση με τα προγράμματα του IBS θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε λογαριασμών, κωδικού πρόσβασης και άλλα παρόμοια στοιχεία και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας, και συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν κάτω από το λογαριασμό σας ή τον κωδικό πρόσβασης.  Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσίες, να τερματίσουμε λογαριασμούς, να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο, ή να ακυρώσουμε παραγγελίες κατά την κρίση μας.

Είστε αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για το υλικό, συνδέσμους και γενικά οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται ή δημοσιεύονται από εσάς.  Οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο δημοσιευθεί, δημοσιεύεται με δικό σας κίνδυνο - ρίσκο.  Εάν η Oriflame ή κάποια από τις συνδεδεμένες εταιρείες της υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, ποινή, απώλεια, κόστος και γενικά οφειλή πληρωμής λόγω του περιεχομένου που δημοσιεύεται από εσάς ή καταστούμε εμείς ευθύνοι με οποιονδήποτε τρόπο για τέτοιου είδους περιεχόμενο, θα επιδιώξουμε πλήρη αποζημίωση από εσάς (συμπεριλαμβανομένων για απώλεια φήμης και αξιοπιστίας)

 

(γ)        Σας προειδοποιούμε ρητώς ότι δεν μπορείτε στο περιεχόμενό σας που αναφέρει την Oriflame, την επιχειρηματική ευκαιρία, τα Oriflame προϊόντα ή σε σχέση με τη χρήση τους IBS Συνδέσμους ή εργαλεία:

i.          Να κάνετε δηλώσεις που είναι ασύμβατες με τους Νόμους, κατάχρηση, επικοινωνώντας μίσος, σεξισμό, φυλετική ή εθνικιστική ομολογία καθώς και την διαφήμιση της βία

ii.          Να κάνετε δηλώσεις που αναγνωρίζονται γενικά ως μη ηθικές, ψευδές, κοινωνικά ακατάλληλες, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων για περί μη σεβασμού των Αρχών και κανόνων, διαφήμιση ή πληροφόρηση προσφορών/ενεργειών των ανταγωνιστών της Oriflame.

iii.         Να περιλαμβάνουν κατεστραμμένα αρχεία, ιούς ή περιεχόμενο ή συνδέσμους που γενικά θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα, προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας ή οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες

iv.         Να κάνετε δηλώσεις που είναι μη ρεαλιστικές ή να περιέχουν υπερβολικούς ισχυρισμούς και εκπροσωπήσεις ή αξιώσεις και εκπροσωπήσεις που μπορεί γενικά να είναι παραπλανητικές για υποψήφιους πελάτες ή IBS πελάτες και τρίτους, που είτε σχετίζονται με τα προϊόντα της Oriflame, ή την επιχειρηματική μας ευκαιρία και εσάς.

 

7.2                    Κανόνες Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(α)        Όταν ένας IBS Πελάτης συνδεθεί με εσάς επειδή εισήλθε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα από τις δικές σας σελίδες - λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης θα σας επιτραπεί να βλέπετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα των IBS Πελατών, π.χ. όνομα, e-mail, το φύλο. Ειδικότερα θα σας επιτραπεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δεδομένα της παραγγελίας του Πελάτη IBS, συμπεριλαμβανομένων [σύνολο της παραγγελίας BV, Σημεία Ομορφιάς, IP].

 (β)       Σας θυμίζουμε ότι είναι δική σας ευθύνη να κρατήσετε απολύτως εμπιστευτικά οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα IBS Πελατών και να τα προστατεύσετε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή από διαφθορά ή από απώλεια.

(γ)        Επίσης να σας υπενθυμίσουμε το περιορισμένο δικαίωμα σας να χρησιμοποιείτε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα IBS Πελατών μόνο για τους σκοπούς του IBS, όπως προβλέπεται στους παρόντες IBS Όρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων IBS Πελάτη θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαγορεύεται

(δ)        Επίσης να σας υπενθυμίσουμε να συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα του IBS Πελάτη.

(ε)         Λεπτομερή κατάλογο των προϊόντων με βάση τις εντολές του IBS Πελάτη θα μπορείτε να δείτε μόνο με τη ρητή συναίνεση του IBS Πελάτη.

8. Συμμόρφωση με το Νόμο

(α)        Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για εσάς ή / και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη χρήση του IBS από εσάς. Δεν πρέπει να κάνετε τίποτα δόλια, ανήθικο ή παράνομο ή οτιδήποτε που δεν είναι προς το συμφέρον της Oriflame ή IBS πελάτες. Αρνούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη, απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών που ενδέχεται να προκύψει από εσάς ή / και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με / με εσάς ή τρίτους λόγω παράλειψης, παράβασης, παραβίασης ή άλλες μη συμμορφώσεις εκ μέρους σας με το δεσμευτικών κανονισμών της ισχύουσας νομοθεσίας.

 (β)       Θα είστε, ανά πάσα στιγμή και σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, πλήρως υπόχρεος και υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, φόρων, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και γενικά για την τήρηση των οποιωνδήποτε και όλων των φόρων, κοινωνικής ασφάλισης και νομικές υποχρεώσεις, που μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή σας σε ένα πρόγραμμα IBS.

 (γ)       Θα χρησιμοποιήσετε τους IBS Συνδέσμους (Links) και θα συμμετέχετε σε IBS Προγράμματα μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο.  

8.2 Πνευματική Ιδιοκτησία

Συμφωνείτε ότι στην Oriflame και τους δικαιοπαρόχους της ανήκουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα της Oriflame, IBS Σελίδες και όλα τα προϊόντα της Oriflame. Εκτός αν ορίζεται ρητώς, η χρήση του IBS δεν σας παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα σε αυτά, ή σε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπορικά μυστικά, εμπορικές ονομασίες, τα σήματα (είτε καταχωρημένα ή μη), ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή άδειες που ανήκουν σε Oriflame.  Όλα αυτά τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στην Oriflame.

8.3 Αναβαθμίσεις, Περιεχόμενο Χρήση Περιορισμοί

(α)        Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα αυτόματα να ενημερώνει, αναβαθμίζει και γενικά να αλλάζει οποιαδήποτε από τις IBS Σελίδες ή IBS Συνδέσμους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και τη διάταξή τους (οι "Αναβαθμίσεις"). Τέτοιες αναβαθμίσεις μπορούν επίσης να εφαρμόζονται στις πληροφορίες του προϊόντος, διαφημιστικά αντικείμενα και σε παρόμοια.

 (β)       Η Oriflame μπορεί να σας στείλει ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, e-mail, τακτικές ταχυδρομήσεις και γενικά να επικοινωνήσει μαζί σας με οποιοδήποτε αποδεκτό τρόπο την εισαγωγή των Αναβαθμίσεων.

 (γ)       Οι αναβαθμίσεις θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτές αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία IBS και να συμμετέχετε σε IBS Προγράμματα, μετά την εφαρμογή των αναβαθμίσεων. Η Oriflame έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν το περιεχόμενο και τη διάταξη της ιστοσελίδας Oriflame και των IBS Σελίδων. Η μόνη σας λύση σε περίπτωση μη αποδοχής οποιασδήποτε Αναβάθμισης είναι να διακόψετε τη συμμετοχή σας στα IBS προγράμματα να ανακαλέσετε την αποδοχή της παρούσας αίτησης.

 

9. Ακύρωση της πρόσβασης στο IBS

9.2.1     Μπορούμε να καθορίσουμε τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους IBS σε

9.2.2     Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων IBS μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς ή ακύρωση, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ακύρωσης, από το δικαίωμά σας να συμμετάσχετε στο σύνολο ή σε ορισμένα από τα προγράμματα IBS.

9.2.3     Οποιαδήποτε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Oriflame θα οδηγήσει σε άμεση λήξη του δικαιώματός σας για να συμμετάσχετε στο σύνολο ή σε ορισμένα από τα προγράμματα IBS.

9.2.4     Παίρνουμε τους καταναλωτές και την προστασία της ιδιωτικής ζωής πολύ σοβαρά. Τυχόν παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, αν απορρέουν από τους δικούς μας Κώδικα Συμπεριφοράς, Κώδικα Δεοντολογίας, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή από την ισχύουσα νομοθεσία, θα οδηγήσει σε άμεση λήξη του δικαιώματός σας για να συμμετάσχετε σε όλα τα Προγράμματα IBS.

9.2.5     Με τον τερματισμό του δικαιώματός σας να συμμετάσχουν σε IBS Προγράμματα για οποιονδήποτε λόγο, ή κατόπιν αιτήματός μας, θα πρέπει να καταστρέψετε όλες τα σχετικά υλικά του IBS και να αφαιρέσετε όλο το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται IBS Σύνδεσμοι.

9.2.6     Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παραιτηθείτε της εγγραφή σας στο IBS. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, στέλνοντας ένα e-mail στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

10. Λάθη και διορθώσεις, υποστήριξη

10.1     Ενώ χρησιμοποιούμε εύλογες προσπάθειες να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Oriflame και στις Σελίδες IBS, δεν εγγυόμαστε ούτε διαβεβαιώνουμε ότι αυτές θα είναι χωρίς λάθη. Σφάλματα εισαγωγής δεδομένων ή άλλα τεχνικά προβλήματα μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν στην εμφάνιση ανακριβών πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη στις ιστοσελίδες της Oriflame ή IBS Σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τέτοια λάθη. Μπορούμε επίσης ανά πάσα στιγμή να προβαίνουμε σε βελτιώσεις ή / και αλλαγές στις ιστοσελίδες της Oriflame ή τα χαρακτηριστικά των IBS Σελίδων, τη λειτουργικότητα, ή περιεχόμενο. Αν δείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή περιγραφή που πιστεύετε ότι είναι εσφαλμένη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

10.2    Η Oriflame αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά την λειτουργικότητα των ιστοσελίδων της Oriflame, IBS Συνδέσμους ή IBS Σελίδες, είτε ρητά ή σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημία, ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση των IBS Σύνδεσμο ή των σχετικών εργαλείων ή οποιαδήποτε υπερσύνδεσμο ιστοσελίδα, ακόμα και αν έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

10.2    Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και συντήρηση για τη χρήση του IBS Συνδέσμου και χρησιμοποιούμε (πραγματοποιούμε) τις καλύτερες προσπάθειές μας για να σας βοηθήσουμε, όπως μπορεί να ισχύει και εντός των ορίων μας, με την επίλυση ορισμένων τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της δική σας χρήσης των IBS Συνδέσμων.

11. Αποζημίωση

Συμφωνείτε πλήρως να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε εμάς, και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους προμηθευτές μας, αβλαβείς αμέσως σε πρώτη ζήτηση, από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, την ευθύνη, ζημιές, απώλειες, δαπάνες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων IBS από εσάς ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση οποιουδήποτε από τα IBS.

12. Περιορισμένη εγγύηση

Η Oriflame δεν κάνει καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο λειτουργίας των IBS Προγραμμάτων και ιστοσελίδων της Oriflame, συμπεριλαμβανομένης των Σελίδων IBS ή ότι θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένο επίπεδο του εισοδήματος ή της ευκαιρίας για οφέλη για το Μέλος («Consultant»).

13. Το δικαίωμα της Oriflame να αλλάζει τους IBS  Όρους και τρόπους επικοινωνίας και αποδοχής

i.          Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους IBS, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης, την αναστολής ή της τροποποίησης οποιονδήποτε προγραμμάτων IBS, Συνδέσμων IBS και / ή Σελίδων IBS ή να προσθέτουμε νέα προγράμματα IBS ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση θα γίνει δεσμευτική από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα μας www.oriflame.gr 

ii.          Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτές εάν συνεχίσετε να συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα IBS αφού πρώτα έχουν εφαρμοστεί οι αλλαγές. Μόνη σας λύση σε περίπτωση μη αποδοχής οποιασδήποτε αλλαγής είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις IBS Προγράμματα και τους IBS Συνδέσμους, και να ανακαλέσετε την αποδοχή της παρούσας αίτησης.

14. Διαφορές και εφαρμοστέο δίκαιο

iii.         Με την επιφύλαξη του αμοιβαίου δικαιώματός μας να φέρουμε στο δικαστήριο κάθε θέματος που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο στη συμμετοχή σας σε ένα πρόγραμμα IBS, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό μας για να επιλύσουμε οποιαδήποτε τέτοια διαφορά μέσω της φιλικής διαπραγμάτευσης και μετριασμού και όχι στο δικαστήριο. Οποιεσδήποτε αξιώσεις θα πρέπει συνεπώς να κατευθύνονται προς το τμήμα μας Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνα για την επίλυση κάθε θέματος που προκύπτει από τη συμμετοχή σας στο IBS είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

iv.         Η υποβολή της παρούσας αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή ότι οι ελληνικοί νόμοι θα διέπουν αυτούς τους Όρους IBS και κάθε είδους διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει ανάμεσα σε εσάς και εμάς (το "εφαρμοστέο δίκαιο").

15. Διάφορα

i.          Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε το δικαίωμα της πρόσβασης σε IBS.

Η  Oriflame μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει το δικαίωμα της πρόσβασης σε IBS σε συνδεδεμένη εταιρεία.

ii.          Η Oriflame δεν είναι υπεύθυνη για τον αποκλεισμό από τους διαχειριστές των διακομιστών (servers) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μεταδίδουν μηνύματα / ειδοποιήσεις στο e-mail σας ή για την αφαίρεση ή το κλείδωμα των e-mails από το λογισμικό εγκατεστημένο στο computer σας.

iii.         Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους IBS δεν πρέπει να είναι σε οποιαδήποτε δύναμη ή ισχύ, εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Oriflame.

iv.         Κάθε διάταξη των Όρων IBS γίνονται πλήρως αποδεκτές από εσάς, με την υποβολή αυτής θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ξεχωριστή εφαρμογή και ισχύ ακόμα και αν για οποιοδήποτε λόγο μία ή κάποια άλλη από τις διατάξεις αυτές θεωρούνται ότι είναι ανεφάρμοστες ή μη επιβαλλόμενη σε κάθε περίπτωση.

16. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους IBS έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

i.          Αξία Παραγγελίας: είναι ίση με την τιμή που καταβάλλεται από την IBS Πελάτη για την ολοκληρωμένη Αγορά μειωμένη από το ισχύον εφαρμοζόμενο ΦΠΑ.

ii.          BV: Όπως αναφέρεται στην Φόρμα Παραγγελίας Μέλους («Consultant») για κάθε χρονική περίοδο Καταλόγου.

iii.         IP: είναι ίση με την Αξία Παραγγελίας πολλαπλασιαζόμενη με το Ποσοστό Έκπτωσης του Μέλους («Consultant»)  

iv.         Ποσοστό Έκπτωσης του Μέλους («Consultant»): είναι 23% ή 18.6% στην Αξία Παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.

v.         Περιεχόμενο: Είναι το περιεχόμενο και τα μέσα ενημέρωσης που δημιουργούνται και δημοσιεύονται από σας οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων σε ιστοσελίδες, blogs, chats διαδικτυακές συνομιλίες (web chats) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

vi.         IBS Πελάτης: ένα άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του ως πελάτης με την Oriflame.

vii.        Cookie Πελάτη IBS: είναι ένα cookie δεδομένων που είναι αποθηκευμένο από την Oriflame στον υπολογιστή του Υποψήφιου Πελάτη μετά αφού κάνουν κλικ σε ένα Σύνδεσμο IBS. Το Cookie Πελάτη IBS διαγράφεται αυτόματα εάν ο Υποψήφιος Πελάτης εγγραφεί ως IBS Πελάτης ή μετά από ένα πολύ [30 ημέρες].

viii.       Σύνδεσμος IBS: είναι ένα μοναδικό υπερκείμενο μεταφοράς πρωτοκόλλου συνδέσμου (δηλαδή σύνδεση web) που σας παρέχεται από την Oriflame, τον οποίο όταν κάνει κλικ ένας Υποψήφιος Πελάτης θα εντοπίσει ότι ο Υποψήφιος Πελάτης έχει εισέλθει στην ιστοσελίδα της Oriflame μέσω του IBS Συνδέσμου σας.

ix.         IBS Σελίσες (Pages): μια σελίδα στον ιστότοπο της Oriflame που επισκέπτεται από Υποψήφιο πελάτη και IBS Πελάτες

x.         IBS Προγράμματα: είναι τα προγράμματα που τρέχουν από την Oriflame, όπου μπορείτε να εκπληρώσετε  τις προϋποθέσεις για οφέλη.

xi.         Υποψήφιος Πελάτης: ένα άτομο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Oriflame, αλλά που δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του ως Πελάτης με την Oriflame.

xii.        Ολοκληρωμένες Αγορές: μια Ολοκληρωμένη Αγορά είναι η αγορά των προϊόντων από Πελάτες IBS απευθείας από την Oriflame το οποίο επιβεβαιώνεται από την Oriflame, ως εγκεκριμένες. Η Oriflame έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει εάν μια αγορά από IBS Πελάτη είναι μια Καταχωρημένη Αγορά.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την ιστοσελίδα της Oriflame ή τους Όρους IBS, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα e-mail στο info@oriflame.gr ή καλέστε μας στον αριθμό: 2106875802. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να φέρετε στην προσοχή μας.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 5/12/2016

Σημειώστε το κουτί - Σας επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις.