Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Όροι & Προϋποθέσεις

Υποβάλλω αίτηση εγγραφής μέλους προκειμένου να προμηθεύομαι προϊόντα της εταιρείας ORIFLAME ΕΛΛΑΣ. Με την υπογραφή του παρόντος εντύπου, αποδέχομαι, αναγνωρίζω και δεσμεύομαι ως προς την τήρηση των ακόλουθων, γενικών κανονισμών και όρων για τα μέλη. Συμφωνώ να τηρώ τους κανονισμούς της εταιρείας Oriflame σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα σχετικά έντυπα (ηλεκτρονικά κα) της εταιρείας Oriflame και αναγνωρίζω με την παρούσα ότι εφαρμόζονται για όλα τα μέλη ενεργά ή μη. Με την ιδιότητα του μέλους δύναμαι να επωφεληθώ από τις ειδικές τιμές, προσφορές εκπτώσεις και προνόμια Μέλους όπως και την Εγγύηση Επιστροφής των Προϊόντων εντός 30 ημερών σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα σχετικά έντυπα. Επιπλέον, αναγνωρίζω ότι η Oriflame δύναται μονομερώς να προχωρήσει σε αλλαγές στα προαναφερθέντα έντυπα. Σε περίπτωση αλλαγών, δεν θα επικαλεστώ άγνοια των κανονισμών αυτών εάν αυτοί έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στις επίσημες εκδόσεις της Oriflame, όπως το Newsletter και άλλα παρόμοια έγγραφα ή εάν αυτοί έχουν ανακοινωθεί μέσω άλλων, δημοσίως διαθέσιμων μέσων και έχουν τεθεί σε ισχύ. Η εκ μέρους μου αποδοχή των εν λόγω αλλαγών θα συνάγεται εάν συνεχίσω να παραγγέλνω προϊόντα σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους. Εάν δεν συμφωνώ με ορισμένες αλλαγές αναγνωρίζω το δικαίωμά μου να παύσω μονομερώς την ιδιότητά μου ως μέλους όπως προβλέπεται παρακάτω.

Σε περίπτωση που αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας θα ενεργώ πάντοτε για λογαριασμό μου και θα έχω την ελευθερία της επιλογής του τόπου και του χρόνου της διεξαγωγής της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας η οποία θα είναι απόλυτα ανεξάρτητη από την Oriflame και δεν θα με καθιστά καθ' οιοδήποτε τρόπο υπάλληλο ούτε εξαρτώμενο αντιπρόσωπο ή πωλητή της εταιρείας Oriflame. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μεσολαβώ στη διαδικασία των πωλήσεων των προϊόντων της με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης αυτής του dealer ή του πλασιέ Για το λόγο αυτό δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπώ και/ή να αναλαμβάνω οποιοσδήποτε φύσης υποχρεώσεις εκ μέρους της Oriflame έναντι τρίτων μερών. Δεσμεύομαι ανεκκλήτως να αποζημιώσω την Oriflame για οιαδήποτε και για όλες τις νομικές ευθύνες που απορρέουν από οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες ή δηλώσεις μου. Εάν αποφασίσω σύμφωνα με τα παραπάνω να δραστηριοποιηθώ επιχειρηματικά με τα προϊόντα Oriflame, δέχομαι να ενεργώ ανεξάρτητα, σεβόμενος όμως τις αρχές πρακτικές και μεθόδους που περιλαμβάνονται στο Success Plan και σε οποιαδήποτε άλλα, σχετικά έγγραφα της εταιρείας Oriflame. Στην περίπτωση της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας δέχομαι ότι η δραστηριότητα αυτή θα γίνεται μόνο στην Ελλάδα χωρίς όμως να υπάρχει καμία υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με την Oriflame.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις οι συναφείς φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές οι δαπάνες οι κίνδυνοι, οι υποχρεώσεις εγγραφής και οι πάσης φύσεως λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ελληνική/κυπριακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανονισμών και κανόνων της προστασίας καταναλωτή, βαρύνουν εμένα. Επίσης σε κάθε περίπτωση, με το παρόν συμφωνώ ρητώς: - να μην χρησιμοποιώ το δίκτυο Μελών Oriflame για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων - να αποφύγω οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφορά που θα θίξει ή θα βλάψει τα συμφέροντα της Oflame. Επιπλέον, συμφωνώ να τηρώ εμπιστευτική οποιαδήποτε πληροφορία μου παρέχεται και να μην την κοινοποιώ σε κανένα άλλο πρόσωπο ή οργανισμό. Δια του παρόντος αναγνωρίζω ότι η παραβίαση οποιουδήποτε από τους κανονισμούς που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, και ιδιαιτέρως των δύο προηγουμένων δύναται να οδηγήσει στην άμεση παύση της ιδιότητάς μου ως μέλους χωρίς καμία υποχρέωση από πλευράς εταιρείας. Η ιδιότητά του μέλους δύναται να παύσει οποιαδήποτε στιγμή μονομερώς είτε από εμένα είτε από την Oriflame, αναιτιολόγητα και κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς το έτερο μέρος. Στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε υπάρχουσα οφειλή θα καταστεί πληρωτέα αμέσως με την παύση της ιδιότητας. Δεν θα έχω κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση παύσης της ιδιότητας από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη για οποιονδήποτε λόγο.

Το ανωτέρω στοιχεία δηλώθηκαν οικειοθελώς είναι αληθή και επιτρέπω στην Oriflame να τα τηρεί σε Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα μου τα οποία περιέρχονται στη γνώση της μέσω της παρούσας και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία μου στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας για οποιονδήποτε λόγο. Αποδέχομαι οι σχετικές πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν, με τους ακόλουθους τρόπους: αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μελών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από την Εταιρεία (ή από κάποιον βοηθό εκπλήρωσης ή κάποιον τρίτο εκ μέρους της) για μελλοντική επικοινωνία με τα μέλη. Ειδικότερα επιτρέπω στην Oriflame να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε συνδεδεμένες μ' αυτήν επιχειρήσεις εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους εσωτερικής διαχείρισης και επικοινωνίας μηχανογραφικής εξυπηρέτησης και τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων με νεότερη δήλωση που θα υποβάλλω στην εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oriflame.gr ή με γραπτό αίτημα μου που θα αποδεικνύεται η αποστολή του. Κάθε ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς (οι «Όροι») ορίζουν  τον κανονισμό συμπεριφοράς των μελών-πελατών (Μέλη) της Oriflame Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ που έχει την έδρα της στη Λεωφόρο Κηφισίας 69ΜαρούσιΑ.Φ.Μ. 095555722(«Oriflame», «εμείς»και εσάς        ("εσάς", το μέλος του καταναλωτικού κλαμπ της «Oriflame»,  το «Μέλος»). Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων.

Οι όροι αυτοί μπορεί να αλλάξουν. Μπορώ να δω την  ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης  στο τέλος του παρόντοςΘα ενημερώνομαι για τις αλλαγές αυτές, όπως εξηγείται παρακάτω. Είμαι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ενημέρωσής μου με τις όποιες τέτοιες αλλαγές.

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους:

i. Κώδικας Δεοντολογίας και Κανόνες Δεοντολογίας: το σύνολο δεσμευτικών κανόνων, που αποτελούν μέρος του Oriflame Success Plan και διέπουν τη συμπεριφορά των Μελών προς την Oriflame, προς τους Πελάτες και προς τα άλλα Μέλη της Oriflame.

ii. Πελάτης: κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε είναι εγγεγραμμένο ως πελάτης με την Oriflame είτε όχι, ο οποίος αγοράζει προϊόντα Oriflame σε διαδικτυακή σύνδεση (online π.χ. μέσω του δικτυακού τόπου) ή εκτός σύνδεσης (για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου) και το οποίο στο πλαίσιο της ιδιότητάς του αυτής ενεργεί εξ ολοκλήρου ή κυρίως εκτός του πεδίου της εμπορικής,  της επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή και  επαγγελματικής ιδιότητας του

iii. Oriflame κατάλογος, Ο κατάλογος: ένα  έντυπο φυλλάδιο ή ηλεκτρονικό φυλλάδιο που εκδίδεται περιοδικά από την Oriflame που περιλαμβάνει προσφορές προϊόντων Oriflame και τις προτεινόμενες  λιανικές τιμές τους.

iv. Περίοδος καταλόγου: η περίοδος που αναγράφεται στο εξώφυλλο κάθε καταλόγου κατά την οποία ισχύουν οι προσφορές  ενός συγκεκριμένου καταλόγου Oriflame.

v. Oriflame Group: η Oriflame Global E-commerce AG, η τελική μητρική εταιρεία, καθώς και οποιεσδήποτε οντότητες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν την τελική μητρική εταιρεία.

vi. Προϊόντα Oriflame, Τα προϊόντα: καλλυντικά και τα σχετικά  αξεσουάρ καθώς και ορισμένα συμπληρώματα διατροφής που προσφέρονται προς πώληση υπό τα εμπορικά σήματα Oriflame. Ο Κατάλογος περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων.

vii. Oriflame Success Plan: το έγγραφο που εξηγεί τα οφέλη του να είσαι μέλος της Oriflame και την επιχειρηματική ευκαιρία που προτείνει η Oriflame. Μπορώ να κατεβάσω ένα αντίγραφο του Success Plan εδώ.

viii. Οδηγός Μελών Oriflame: το έγγραφο που παρέχει μια γρήγορη και εύκολη στην κατανόηση παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του να είσαι μέλος της Oriflame, το πώς γίνεσαι μέλος, τον τρόπο παραγγελίας και παραλαβής, τις κατηγορίες προϊόντων Oriflame και την ευκαιρία που προσφέρει η Oriflame. Σε σχέση με το Success Plan της Oriflame, είναι ένα μικρότερο, πιο κατανοητό και εύχρηστο έγγραφο.

ix. Εμπορικά Σήματα Oriflame: το όνομα Oriflame, το λογότυπο Oriflame και τα ονόματα των προϊόντων ή των σειρών προϊόντων που παράγονται, πωλούνται, ή διανέμονται από την Oriflame.

Χ. Τιμές: οι τιμές των προϊόντων Oriflame που ορίζονται από την Oriflame και εμφανίζονται στους τιμοκατάλογους, όπως ισχύουν κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της εντολής αγοράς.

xi. Επικράτεια: Ελλάδα.

xii. Προσωπικά Δεδομένα: τα στοιχεία που παρέχω κατά την εγγραφή μου ως μέλος της Oriflame, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εμένα, τις οποίες μπορεί να παρέχω σε κάθε στιγμή στην Oriflame.

xiii. Προσωπικές πληροφορίες: πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με πελάτες, τα μέλη της Oriflame και άλλα τρίτα μέρη των οποίων οι πληροφορίες συλλέγονται ή επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια της σχέσης με την Oriflame.

 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

2.1. Θα εγγραφείτε ως μέλος της Oriflame μετά την αποδοχή της παρούσας αίτησής σας από την Oriflame και μετά την χορήγηση ενός κωδικού μέλους από την Oriflame. Οι όροι αποδοχής σας ως μέλος της Oriflame καθορίζονται στην ενότητα "Κανόνες Συμμετοχής" των Κανόνων Συμπεριφοράς.

2.2. Η Oriflame δικαιούται να χρεώσει μια ετήσια αμοιβή διαχείρισης (κατά την εγγραφή μου και κάθε ανανέωση αυτής) και, αν το αποφασίσω, τα έξοδα ενός πακέτου εκκίνησης - ενός συνόλου εγγράφων και εγχειριδίων που θα με βοηθήσουν εφόσον επιλέξω να εκμεταλλευτώ την επιχειρηματική  πρόταση της Oriflame και να ασκήσω ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα σε συνεργασία μαζί της - τα οποία χρεώνονται στο αμέσως επόμενο της επιλογής μου παραστατικό αγοράς.

2.3. Η εγγραφή μου θα λήξει  (i) εντός ενός έτους, αν δεν έχω παραγγείλει από την Oriflame κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή (ii) δώδεκα μήνες μετά την τοποθέτηση της τελευταίας μου παραγγελίας.

2.4. Τόσο εγώ όσο και η Oriflame είναι δυνατόν να τερματίσουμε ανά πάσα στιγμή την ιδιότητα του μέλους της Oriflame, όπως ορίζεται περαιτέρω στους Όρους.

2.5. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι  η ιδιότητα του μέλους είναι προσωπική για εμένα και δεν μπορεί να ανατεθεί ή να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της Oriflame.

2.6. Αν εγγράψω κατ΄ εξαίρεση ένα χορηγούμενο άτομο με χορηγία για λογαριασμό του, συμφωνώ ότι η Oriflame δικαιούται να υποθέσει ότι έχω λάβει την εξουσιοδότησή του. Μη εξουσιοδοτημένες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές. Θα είμαι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν αξιώσεις, έξοδα και ποσά που προκύπτουν λόγω μη εξουσιοδοτημένης εγγραφής. Επιπλέον, το πρόσωπο που έχω εγγράψει μπορεί να έχει αξιώσεις εναντίον μου βάσει των προβλεπόμενων από τον Αστικό Κώδικα και γενικά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις να έχω και ποινική ευθύνη.

2.7. Κατά την εγγραφή μου:

• Θα δικαιούστε να αγοράσετε προϊόντα Oriflame σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας καθώς και να απολαμβάνετε τα άλλα προνόμια, που προβλέπονται  στο Success Plan της Oriflame.

• Δεσμεύομαι ότι θα τηρώ τους όρους της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των εγγράφων που αναφέρονται.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

3.1  Όπως προαναφέρθηκε μπορώ ανά πάσα στιγμή να διακόψω την ιδιότητα του μέλους χωρίς να δηλώσω κανένα λόγο στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση για την αίτηση  μου διακοπής ιδιότητας. Μόλις η Oriflame λάβει την ειδοποίησή μου, θα αναγνωρίσει την παραλαβή της αίτησης μου διακοπής ιδιότητας. Γνωρίζω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φόρμα ακύρωσης για να ενημερώσω την Oriflame για την διακοπή της ιδιότητας μου.

3.2. Εάν διακόψω εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την εγγραφή μου, θα μου επιστραφούν από την Oriflame όλες οι χρεώσεις και τα έξοδα και θα δεχθεί την επιστροφή όλων των προϊόντων που αγοράστηκαν από εμέναΓια λόγους ασφάλειας και υγιεινής μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή των καλλυντικών προϊόντων που έχουν αποσφραγισθεί

3.3. Εάν διακόψω αργότερα και μετά από αίτημά μου, η Oriflame θα επαναγοράσει όλα τα Προϊόντα από εμένα, υπό τους ακόλουθους όρους τους οποίους αναγνωρίζω ως εύλογους και ισχυρούς:

• τα επιστραφέντα προϊόντα αγοράστηκαν εντός των τελευταίων 12 μηνών και θα επιστραφούν στο 90% της αρχικής καθαρής τιμής που καταβλήθηκε μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε πληρωμής μου έχει γίνει σε σχέση με την αγορά αυτών των Προϊόντων. και

• τα επιστραφέντα προϊόντα πρέπει να είναι εμπορεύσιμα, δηλαδή να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, ανοιχθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, να μην έχουν περάσει την ημερομηνία λήξης και να εξακολουθούν να εμφανίζονται στους Καταλόγους της Oriflame.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  1. Μπορώ να κάνω τις παραγγελίες μου από τον κατάλογο με επιλογή των προϊόντων που επιθυμώ να αγοράσω. Η τοποθέτηση της παραγγελίας συνιστά μια δήλωση της επιθυμίας μου προς την Oriflame για να αγοράσω τα επιλεγμένα προϊόντα.
  2. Μια παραγγελία θεωρείται ότι έχει τοποθετηθεί όταν τα ακόλουθα βήματα έχουν ολοκληρωθεί:

Μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου , γνωρίζω ότι αυτή δεν μπορεί να αλλάξει μέσω της ιστοσελίδας, αλλά θα πρέπει  να επικοινωνήσω με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 2106875802, Κηφισίας 69, 15124 Μαρούσι customer.service@oriflame.gr

Όταν η Oriflame  αποδεχθεί την παραγγελία μου, θα μου σταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω e-mail, οπότε η παραγγελία αγοράς θα είναι σε ισχύ. Η Oriflame μπορεί να αρνηθεί την παραγγελία μου χωρίς να αναφέρει κάποιον λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέψει στο ακέραιο οποιαδήποτε πληρωμή έχω ήδη κάνει. 

Εκτός από την επιβεβαίωση της παραγγελίας μου θα λάβω μια λίστα με τα προϊόντα της παραγγελίας  μου. Η λίστα παραγγελίας παρέχει περίληψη των προϊόντων που θα μου αποσταλούν. Επίσης, περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά μου ως καταναλωτή.

Εάν παραγγείλω ηλεκτρονικά  (online) γνωρίζω τα ακόλουθα:

4.6.1.         Η περιλαμβανόμενη παραγγελία δεν θα είναι συμπληρωμένη ή προσβάσιμη. Τα τμήματα αυτής της παραγγελίας θα αποτελούν την παραγγελία μου και οι όροι αυτής της ιστοσελίδας  (που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί ή εκτυπωθεί) ή όπως μπορεί να έχει επικοινωνηθεί από την Oriflame με κάθε άλλο τρόπο επικοινωνίας:  

4.6.2.         η παραγγελία  μπορεί να γίνει μόνο στα Ελληνικά και όχι σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα,

4.6.3.         η Oriflame δεσμεύεται από τους κώδικες δεοντολογίας.

4.7.   Οι παραγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί δεν μπορούν να ακυρωθούν, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5.

4.8.   Οι παραγγελίες μπορούν να τοποθετηθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός από κάποια περιορισμένη έλλειψη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο κλεισίματος του καταλόγου όταν ανανεώνεται ο κατάλογος.

4.9        Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Εάν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή που κάνω την παραγγελία μου, η Oriflame θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να με ενημερώσει πριν ολοκληρωθεί αυτή, έτσι ώστε να μπορώ να αλλάξω ή να εγκαταλείψω την παραγγελία.

4.10      Ο κατάλογος μπορεί περιστασιακά, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μην είναι διαθέσιμος λόγω συντήρησης ή για διάφορους τεχνικούς λόγους.  Η Oriflame δεν θα είναι υπεύθυνη για το κώλυμα και αναγνωρίζω το δικαίωμα της να απορρίπτει τυχόν αξιώσεις από τους πελάτες ή από άλλους επισκέπτες.

4.11 Κατ' εξαίρεση, εφόσον επιλέξω να ασκήσω ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα με τα προϊόντα της Oriflame,μπορεί να μου επιτραπεί να  τοποθετώ παραγγελίες για άλλους χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό εργαλείο. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο για τα μέλη που είναι σε ευθεία γραμμή αναφοράς κάτω από εμένα, όπως εξηγείται στο Success Plan της Oriflame, και μόνο με βάση τη ρητή εξουσιοδότησή τους. Εάν χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο, θα είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με μη εξουσιοδοτημένη παραγγελία και γενικά για τυχόν παραβιάσεις της ιδιωτικότητας καθώς και για οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν για την Oriflame ή το πρόσωπο  για το οποίο έχω τοποθετήσει την παραγγελία αυτή..

B. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.12      Εκτός απ' όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον κατάλογο αντιπροσωπεύουν την πλήρη τιμή λιανικής πώλησης για τα προϊόντα τη στιγμή της παραγγελίας. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε τοπικό νόμισμα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

4.13      Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αλλά κάθε αλλαγή στις τιμές των προϊόντων που θα επιλέξω πριν από την παραγγελία μου δεν θα αποτελέσουν μέρος της, εκτός αν συμφωνήσουμε ρητά ότι θα αποτελούν.

4.14      Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και άλλες χρεώσεις και επιβαρύνσεις που αναφέρονται σαφώς ως πρόσθετες επιβαρύνσεις της τιμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας και μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που θα επιλέξω.

4.15      Στις τιμές μπορεί να γίνουν κατά καιρούς εκπτώσεις από την Oriflame . Επιπλέον  έκπτωση μπορεί να παρέχεται σε εμένα σύμφωνα με το Oriflame Success Plan. Αυτές οι εκπτώσεις μπορεί να μην αναγράφονται πάντα στα παραστατικά αγοράς μου. Μπορώ πάντα να θέσω τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την τιμολόγηση προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customer.service@oriflame.gr

4.16      Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, με τραπεζικό έμβασμα ή με άλλα μέσα που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους. Οι περισσότερες από τις κυριότερες κάρτες πληρωμής γίνονται δεκτές. Κανονικά η πιστωτική μου κάρτα δεν χρεώνεται παρά μόνο όταν η παραγγελία μου είναι έτοιμη να αποσταλεί. Σε περίπτωση που κατ 'εξαίρεση χρεωθεί η πιστωτική κάρτα μου, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας μου, θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής δυνάμει των παραγράφων 5.3.

 

4.17      Για τους σκοπούς της είσπραξης πληρωμής, η Oriflame συνεργάζεται με  την εταιρία παροχής υπηρεσιών First Call. Αναμένω να παραλαμβάνω παραστατικά και  επικοινωνία σχετικά με την πληρωμή από αυτόν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Ο κανόνας είναι ότι όλα τα παραστατικά πρέπει να πληρώνονται εντός 14 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτά. Τα διοικητικά έξοδα είσπραξης λόγω της καθυστέρησης  πληρωμής μπορούν να χρεώνονται σε συγκεκριμένες περιόδους ανάλογα με το στάδιο και τις διαδικασίες είσπραξης.

4.18      Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής συμπεριλαμβανομένου κάθε πιθανού πιστωτικού όρου, μπορώ να αναζητήσω στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customer.service@oriflame.gr

4.19      Για την ασφάλεια των online συναλλαγών  με κάρτα, όλες οι πληροφορίες πληρωμής είναι κρυπτογραφημένες. Καθώς η Oriflame συνεργάζεται με αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, οι σχετικές πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας διαχειρίζονται με  σωστό τρόπο  χειρισμού και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων για τις πληρωμές με κάρτα.

4.20      Εάν παρασχεθεί η  δυνατότητα επαναλαμβανόμενων πληρωμών με κάρτα θα μπορώ να κάνω τη σχετική επιλογή  και να εγγραφώ ρητά για να έχω πρόσβαση σε  αυτήν την εύχρηστη μέθοδο πληρωμής. Τα ποσά για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληρωμές από την κάρτα μου θα   δεσμεύονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας, ενώ η  χρέωση θα γίνει στην κάρτα μου κατά τη στιγμή που η Oriflame θα αποστείλει τα προϊόντα της παραγγελίας. Θα είμαι σε θέση να ανακαλώ  την επιλογή επαναλαμβανόμενης πληρωμής ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στη σελίδα του προφίλ μου και επιλέγοντας στην καρτέλα πληρωμής με κάρτα.

Γ.         ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Έλαβα  γνώση και αποδέχομαι τα ακόλουθα:

4.21      Τα παραγγελμένα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν μόνο στην Ελληνική επικράτεια.

4.22      Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα είναι αυτός που επιλέγεται από εμένα στην παραγγελία μου.

4.23      Γνωρίζω ότι η Oriflame θα επεξεργαστεί και θα παραδώσει την παραγγελία μου το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών από όταν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί από εκείνη. Η Oriflame δεν θα ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται από περιστάσεις εκτός εκείνων που δύναται να ελέγξει.

4.24      Ο κίνδυνος απώλειας των προϊόντων και η κυριότητα  τους θα περιέλθει σε εμένα κατά την παράδοση τους.

4.25      Η Oriflame δεν θα ευθύνεται για την οφειλόμενη σε  ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που έδωσα αδυναμία παράδοσης, ή τη λανθασμένη ή καθυστερημένη παράδοση μιας παραγγελίας για τον λόγο αυτό.

4.26      Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς μια παραγγελία μου ανά πάσα στιγμή, εάν εύλογα εικάσει ότι έγινε κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους.

 Δ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORIFLAME

4.27      Η Oriflame εγγυάται ότι τα προϊόντα της  έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές για τα καλλυντικά προϊόντα EN ISO 22716:2007 και τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Oriflame.

5.         ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  

 Έλαβα γνώση και συναινώ με τα ακόλουθα:

5.1.      H ORIFLAME εφαρμόζει αυστηρά   τους κανόνες επιστροφής προϊόντων που ισχύουν στην Ελλάδα (βλ. την παράγραφο 5.3 για περισσότερες πληροφορίες).   

5.2.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματός μου να ακυρώσω οποιαδήποτε παραγγελία και να επιστρέψω ένα Προϊόν, κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να ελέγξω το περιεχόμενό του για να βεβαιωθώ ότι δεν περιέχει Προϊόντα που ενδέχεται να έχουν καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Εγώ, ή το άτομο που παραλαμβάνει τα Προϊόντα στο όνομά μου, πρέπει να ειδοποιήσουμε αμέσως τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  και περιγράφοντας τη ζημία / ελάττωμα. Μπορούμε επίσης να στείλουμε την απαίτηση μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση customer.service@oriflame.gr

5.3 Δικαιώματα της επιστροφής προϊόντων και της επιστροφής  χρημάτων

5.3.1 Μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία για το Προϊόν (Προϊόντα), χωρίς να απαιτείται κάποια δικαιολογία  κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 5.3.2. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, εάν αλλάξω γνώμη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποφασίσω ότι δεν θέλω να κρατήσω ένα Προϊόν, μπορώ να  ενημερώσω την Oriflame  για την απόφασή μου να ακυρώσω την παραγγελία και να λάβω επιστροφή των χρημάτων μου.

5.3.2.     Μπορώ να ακυρώσω μια παραγγελία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά από τη λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω e-mail ή αφού η παραγγελία μου έχει γίνει αποδεκτή προφορικά από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβω τη φυσική κατοχή του Προϊόντος ή το τελευταίο από τα Προϊόντα, εάν έχω παραγγείλει περισσότερα από ένα.

5.3.3.     Για να ακυρώσω μια παραγγελία, μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο  2106875802 ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στο customer.service@oriflame.gr ή ταχυδρομικώς με τα ακόλουθα στοιχεία αλληλογραφίας Oriflame Λ.Κηφισίας 69, Μαρούσι ή στην Ιωάννου Θεολόγου 48, Αχαρνές. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Έντυπο Ακύρωσης (Επιστροφής) Παραγγελίας για να ενημερώσω την Oriflame για την ακύρωση μου. Αν συμπληρώσω το online έντυπο και  το υποβάλω μέσω της ιστοσελίδας της Oriflame, η Εταιρεία θα μου κοινοποιήσει χωρίς καθυστέρηση, απόδειξη παραλαβής της εν λόγω ακύρωσης σε σταθερό εναπόθεμα (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορεί να θέλω να κρατήσω ένα αντίγραφο της γνωστοποίησης της ακύρωσης μου για το αρχείο μου. Από την πλευρά μου γνωρίζω ότι  πρέπει να ασκήσω το δικαίωμά μου να ακυρώσω πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης. Επομένως, εάν  στείλω ειδοποίηση ακύρωσης μου μέσω e-mail ή μέσω ταχυδρομείου, στη συνέχεια, η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία που έστειλα το e-mail ή από την αποστολή της επιστολής μου. Αν καλέσω να  ενημερώσω την Oriflame για την ακύρωση μου, στη συνέχεια, η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία που θα  τηλεφωνήσω.

5.3.4.   Θα λάβω την πλήρη επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλα για τα προϊόντα και για τις ισχύουσες χρεώσεις παράδοσης που κατέβαλα (εκτός από τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν, αν έχω επιλέξει ένα είδος παράδοσης διαφορετικό από το φθηνότερο τρόπο τυποποιημένης (συνήθους) παράδοσης που προσφέρει η Oriflame). Η Oriflame μπορεί να μειώσει το ποσό της επιστροφής σε περίπτωση απώλειας της αξίας των οποιωνδήποτε Προϊόντων που παρέχονται, εάν προκλήθηκε από  δικούς  μου μη αναγκαίους  χειρισμούς. Είμαι υπεύθυνος για την τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που οφείλεται σε  χειρισμό μου εκτός αν αυτός είναι αναγκαίος για να καθοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων. Η Oriflame θα επεξεργαστεί την επιστροφή που μου οφείλεται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός (α) 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που θα λάβει πίσω από εμένα οποιαδήποτε προϊόντα που χορηγούνται, ή (β) (αν είναι προγενέστερη) 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που μπορώ να παρέχω αποδείξεις ότι έχω επιστρέψει τα προϊόντα ή (γ) εάν δεν παρέχονται Προϊόντα, 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έδωσα ειδοποίηση ακύρωσης. Εάν τα προϊόντα επιστραφούν στην Oriflame, επειδή ήταν κατεστραμμένα ή οφείλονται σε λανθασμένη περιγραφή, μπορώ να δω την ακόλουθη παράγραφο.

5.3.5.     Αν έχω επιστρέψει τα προϊόντα είτε επειδή είναι κατεστραμμένα είτε λόγω λανθασμένης περιγραφής, η Oriflame θα μου επιστρέψει την τιμή  των ελαττωματικών προϊόντων στο σύνολό τους, οποιεσδήποτε σχετικές χρεώσεις παράδοσης, καθώς και οιαδήποτε εύλογα έξοδα που θα προκύψουν, κατά την επιστροφή του τεμαχίου σε αυτήν.

5.3.6.    Η Oriflame μπορεί να μου επιστρέψει το ποσό στην πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται από εμένα για να πληρώσω, εκτός αν έχω συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό Σε κάθε περίπτωση  δεν θα χρεωθώ με τέλη αποδιδόμενα στην επιστροφή.

5.3.7.    Εάν τα προϊόντα προς επιστροφή έχουν παραδοθεί σε εμένα:

5.3.7.1.      θα πρέπει να επιστρέψω στην Oriflame τα Προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία / πώληση. Η προθεσμία θα έχει τηρηθεί εάν επιστρέψω τα προϊόντα πριν λήξει η περίοδος των 14 ημερών.

5.3.7.2.      με εξαίρεση την περίπτωση, που τα  προϊόντα μου παραδόθηκαν κατεστραμμένα,  καθώς και την περίπτωση λανθασμένης  περιγραφής (σε αυτή την περίπτωση, δείτε την παράγραφο 5.3.5), θα επιβαρύνομαι με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων  και

5.3.7.3.      έχω την νομική υποχρέωση να φυλάξω τα προϊόντα στην κατοχή μου και να προβώ σε εύλογη φροντίδα τους, στο διάστημα που τα  κατέχω.

5.3.8.    Οι λεπτομέρειες για την νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ακύρωσης και η εξήγηση για το πώς θα γίνει αυτή, συμπεριλαμβανομένου και του  προτεινόμενου Έντυπου Επιστροφής, παρέχονται στη λίστα παραγγελίας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.5. Μπορώ επίσης να κατεβάσω το έντυπο για Επιστροφή εδώ.

5.3.9.    Η Oriflame αναγνωρίζει την  υποχρέωση της να προμηθεύσει τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στην παραγγελία. Ως καταναλωτής, θα έχω πάντα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα σε σχέση με τα ελαττωματικά Προϊόντα ή με τα προϊόντα που  δεν ανταποκρίνονται στην  περιγραφή. Αυτά τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα δεν θίγονται από την πολιτική επιστροφών, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.3 και στο παρόν. Συμβουλές για τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά μου στην Ελληνική επικράτεια διατίθενται στο  γραφείο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (www.kepka.org/).

5.4.       Επιπλέον η Oriflame εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος που φέρει το όνομα της Oriflame, πιστοποιεί ότι έχει κατασκευαστεί από ή για εκείνη, και πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Είναι βεβαία ότι οι Πελάτες της θα βρουν τα Προϊόντα της ικανοποιητικά με κάθε τρόπο. Γι 'αυτό προσφέρει μια πρόσθετη εγγύηση της (Oriflame) που μου επιτρέπει να αλλάξω, ή να πάρω μια πλήρη επιστροφή χρημάτων για κάθε προϊόν που δεν με ικανοποιεί  απόλυτα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 90 ημερών από όταν παραλάβω το προϊόν. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν καταστράφηκε με δόλο ή  χρησιμοποιήθηκε με λάθος τρόπο. Εκτός αν έχει ανακοινωθεί διαφορετικά, επιστροφές και πίστωση χρημάτων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο γίνονται σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου 5.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6.1 Εάν αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας χωρίς υποχρέωση αποκλειστικότητας θα αγοράζω και θα πουλάω τα Προϊόντα της Oriflame στο όνομά μου και για δικό μου λογαριασμό, ανεξάρτητα και για  πορισμό δικών μου κερδών. Στην περίπτωση αυτή θα είμαι και θα ενεργώ πάντα ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας (αυτοαπασχολούμενος / ατομική επιχείρηση) και όχι ως αντιπρόσωπος της Oriflame ή υπάλληλος. Ρητά δηλώνω ότι έλαβα γνώση, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι ακόμα και στην περίπτωση που δραστηριοποιηθώ σύμφωνα με την προαναφερθείσα περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν θα έχω κανένα δικαίωμα ούτε θα είμαι με οποιοδήποτε τρόπο εξουσιοδοτημένος να διαπραγματεύομαι, αγοράζω, πουλάω ή γενικά να συνάπτω συμφωνίες στο όνομά της Oriflame ή για λογαριασμό της Oriflame ή στο όνομα και για λογαριασμό οποιαδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου Oriflame ούτε θα μεσολαβώ στη διαδικασία των πωλήσεων των προϊόντων της με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης αυτής του πωλητή - dealer ή του πλασιέ.

6.2        Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να προβώ για λογαριασμό μου σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες, όπως  σε έναρξη ενώπιον των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, να  αποκτήσω για τον εαυτό μου όλες τις προβλεπόμενες  άδειες, τα δικαιώματα, και γενικά να κάνω οποιαδήποτε και όλες τις εγγραφές, δηλώσεις και καταχωρήσεις που εκάστοτε απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους για την άσκηση μιας ανεξάρτητης επιχειρηματικής πρακτικής (δραστηριότητας), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε καταχώρησης περί της προστασίας των δεδομένων (βλέπε ενότητα 6.6) και εγγραφής στην εφορία. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι είμαι  αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την υποβολή δηλώσεων, εκθέσεων και την καταβολή των τυχόν φόρων, δασμών και τελών που ισχύουν για τη δραστηριότητα αυτή. Είμαι  αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση ότι κάθε μορφή χρήσης προσωπικών δεδομένων των πελατών μου είναι σύμφωνη από κάθε άποψη με τους εθνικούς νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής καθώς και με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις και κανονισμούς (βλέπε ρήτρα 6.6 - 6.13). Σε κάθε περίπτωση γνωρίζω και αποδέχομαι ότι βαρύνομαι με  όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τις συναφείς φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές τις δαπάνες τους κίνδυνους, τις υποχρεώσεις εγγραφής και τις πάσης φύσεως λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ελληνική  νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανονισμών και κανόνων της προστασίας καταναλωτή, που εκάστοτε βαρύνουν τον έμπορο – ανεξάρτητο επιχειρηματία.

6.3        Στην περίπτωση που αναπτύξω επιχειρηματική δραστηριότητα με τα προϊόντα της Oriflame, έχω το δικαίωμα επιστροφής και ανταλλαγής των προϊόντων όπως περιγράφεται στους Όρους για τους Πελάτες μου και για εμένα. Στην περίπτωση όμως αυτή έχω την αποκλειστική ευθύνη να ενημερώσω τους Πελάτες μου για την δυνατότητα επιστροφής Προϊόντων, και θα επιμελούμαι για οποιαδήποτε επιστροφή των Προϊόντων της Oriflame για λογαριασμό τους

6.4      Θα υποστηρίζω την εικόνα και τη φήμη της Oriflame. Δεν θα προβαίνω σε δηλώσεις, ούτε θα ασκώ πράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την εικόνα της Oriflame ή τα προϊόντα της. Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, θα λειτουργώ την επιχείρησή μου με νόμιμο και ηθικό τρόπο και δεν θα προβαίνω σε ψευδείς, παραπλανητικές ή υπερβολικές περιγραφές για τα Προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση φέρω εγώ την αποκλειστική ευθύνη πάσης φύσεως για να αποκαταστήσω τυχόν συναφείς αξιώσεις.

6.5        Αναγνωρίζω ότι τα εμπορικά σήματα Oriflame, η εμπορική της επωνυμία, το λογότυπο της, τα online εργαλεία της και βάσεις δεδομένων είναι ιδιοκτησία της Oriflame και συμφωνώ να μην τα παραβιάζω με κανένα τρόπο. Προς αποφυγή αμφιβολιών αναγνωρίζω ότι κάθε υπεραξία σχετική με το όνομα της Oriflame ανήκει σε  αυτήν. Κατόπιν αιτήματος της Oriflame θα υπογράφω κάθε σχετικό έντυπο για την αναγνώριση των εμπορικών σημάτων της εταιρείας, ύστερα από εύλογο αίτημα της για σχετική επιβεβαίωση. 

6.6. Ως μέλος συμφωνώ και απόδεχομαι ότι οι όροι της παρούσας συμφωνίας και του αναφερόμενου σε αυτήν υλικού, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, του Success Plan της Oriflame, των βάσεων δεδομένων της (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, οποιασδήποτε βάσης δεδομένων που περιέχει Προσωπικές Πληροφορίες) και τα ηλεκτρονικά εργαλεία της συνιστούν πληροφορίες που ανήκουν στην κυριότητα της Ofriflame και εμπίπτουν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της. Ως μέλος   δεν θα τα χρησιμοποιώ ολικά ή εν μέρει, εκτός από τις δραστηριότητες που επιτρέπονται από την παρούσα συμφωνία.

6.7   Κατά την παρουσίαση των προϊόντων Oriflame, θα τηρώ αυστηρά τους Κανόνες Συμπεριφοράς και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

6.8 Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω θα μπορώ με δική μου ευθύνη  να  συλλέγω, να καταγράφω, να αποθηκεύω, να χρησιμοποιώ και να ενημερώνω Προσωπικές Πληροφορίες. Ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, εγγυώμαι και συμφωνώ ότι θα συμμορφωθώ με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και της Οδηγίας 2002/58 / ΕΚ (η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), η καθεμία από τις οποίες εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία, τροποποιείται, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με αυτό το νομικό πλαίσιο, γνωρίζω ότι ίσως χρειαστεί να εγγραφώ στην αρμόδια υπηρεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν είμαι απαλλαγμένος από την υποχρέωση αυτή και πρέπει να συμμορφώνομαι με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογήσω την ανάγκη μου για εγγραφή και να εκτελέσω αυτή την εγγραφή, εάν απαιτείται, και να συμμορφωθώ με τις αρχές προστασίας δεδομένων.

6.9  Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω και εφόσον επιθυμώ να γίνω Χορηγός ενός Πελάτη για να γίνει μέλος, μπορώ να συλλέξω Προσωπικές Πληροφορίες απευθείας από τον Πελάτη. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι πρέπει να ακολουθώ τις διαδικασίες για τη χορηγία όπως μου κοινοποιούνται κατά καιρούς και να διασφαλίσω ότι η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο.

6.10.  Ειδικότερα, αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, θα λαμβάνω τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των Πελατών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως εάν η επεξεργασία συμπεριλαμβάνει και διαβίβαση των δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Έχοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να προστατεύονται. 

6.11. Στην κατά τα ανωτέρω περίπτωση που αποφασίσω να ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να ενημερώσω την Oriflame αμέσως μόλις λάβω γνώση της ενδεχόμενης παραβίασης της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες επικοινωνώντας  με την Oriflame μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση privacy@oriflame.com και εξηγώντας τη φύση του περιστατικού και τις σχετικές εγγραφές δεδομένων που προσβλήθηκαν.

6.12. Εάν κατά τα ανωτέρω περίπτωση που αποφασίσω να ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε στιγμή μου υποβληθεί  αίτηση με την οποία ζητείται η άσκηση δικαιωμάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων από έναν Πελάτη ή άλλο πρόσωπο του οποίου επεξεργάζομαι Προσωπικά Δεδομένα, θα συμμορφώνομαι με το αίτημα αυτό στο βαθμό που απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο και σύμφωνα με οποιεσδήποτε πολιτικές, διαδικασίες ή εκπαίδευση που παρέχονται σε εμένα από την Oriflame κατά καιρούς.

6.13. Μπορώ να επεξεργάζομαι Προσωπικές Πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την Δήλωση  προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχεται στους Πελάτες και σε άλλα Μέλη  της Oriflame. Με την διακοπή της σχέσης μου με την Oriflame, εγγυώμαι και συμφωνώ ότι θα καταστρέψω όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες, που βρίσκονται στην κατοχή μου ή υπό τον έλεγχό μου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

6.14.     Η Oriflame αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν ποινές, χρεώσεις, αμοιβές και γενικά οποιαδήποτε έξοδα που μπορεί να υποστεί εξαιτίας οποιασδήποτε παράβασης από εμένα της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

 Marketing (Εμπορική Προώθηση) και Εμπορικές Επικοινωνίες

6.15 Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω γνωρίζω και αποδέχομαι ότι έχω την υποχρέωση να ζητήσω ρητή συναίνεση από τους πελάτες μου ότι  επιθυμούν να λαμβάνουν από εμένα επικοινωνία marketing σχετικά με τα προϊόντα Oriflame και πρέπει να λάβω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους πριν από την αποστολή οποιωνδήποτε τέτοιων επικοινωνιών. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι πρέπει να διατηρώ αρχείο των προτιμήσεων τους για το μάρκετινγκ κάθε παραλήπτη επικοινωνίας μάρκετινγκ από εμένα, το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχείο της ημερομηνίας χορήγησης της συναίνεσης  και της γλώσσας που συμφωνήθηκε. Κάθε επικοινωνία μάρκετινγκ που στέλνω πρέπει να ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με το δικαίωμά του να διακόψει την εγγραφή του από μελλοντικές επικοινωνίες και πώς μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιθυμίας του να διαγραφεί. Συμφωνώ και εγγυώμαι ότι θα σέβομαι τις προτιμήσεις οποιουδήποτε παραλήπτη τέτοιων επικοινωνιών.

6.16. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία της Oriflame μπορούν να μου επιτρέψουν να χρησιμοποιήσω τις Προσωπικές Πληροφορίες Πελάτη για να στείλω εμπορικές προωθήσεις (marketing) και άλλες εμπορικές επικοινωνίες, υπό τους ακόλουθους όρους:

• πρέπει να έχω γίνει Χορηγός του Πελάτη προκειμένου να γίνει Μέλος, εκτός αν υπάρχει άλλη ρητή συμφωνία,

• το μάρκετινγκ και άλλες εμπορικές επικοινωνίες πρέπει να αφορούν μόνο τα προϊόντα της Oriflame,

• η εμπορική επικοινωνία ή επικοινωνία marketing πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη ως τέτοια,

• Η επικοινωνία περιλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μου ως αποστολέα της εμπορικής επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή / και άλλα μέσα, όπως ένας σύνδεσμος διαγραφής), με τον οποίο οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου για να με ενημερώσουν για την προτίμησή τους να αποχωρήσουν από περαιτέρω επικοινωνίες μάρκετινγκ,

• οι εμπορικές επικοινωνίες δεν πρέπει να αποστέλλονται στους πελάτες που έχουν επιλέξει να μην τις παραλαμβάνουν,

• Οι προσφορές προώθησης, όπως οι εκπτώσεις, τα προνόμια και τα δώρα, εφόσον επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα ως τέτοια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να υλοποιηθούν πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και να παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αμφισημία.

• το περιεχόμενο αυτών των εμπορικών προωθήσεων (marketing) και εμπορικών επικοινωνιών συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τις εμπορικές επικοινωνίες.

6.17. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι στην περίπτωση που ασκήσω την κατά τα ανωτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να στείλω εμπορικές προωθήσεις (marketing) ή άλλες εμπορικές επικοινωνίες για λογαριασμό της Oriflame ή του ονόματος της Oriflame.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ORIFLAME

7.1  Η Oriflame θα παραδώσει τα παραγγελθέντα από εμένα προϊόντα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους.

7.2  Αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη της Oriflame που σχετίζεται με την έλλειψη προϊόντων ή με Προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα.

7.3  Θα λαμβάνω  άμεσα από την Oriflame ή από άλλο εταιρικό της σχήμα   ή από τρίτο πάροχο οποιαδήποτε οφέλη / πληρωμές που μου οφείλονται σύμφωνα με το ισχύον Success Plan της Oriflame.

8. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

8.1  Θα χάνω άμεσα την ιδιότητα μου ως Μέλος ύστερα από ειδοποίηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

9.1.       Η διαδικασία διεκπεραίωσης παραπόνων της Oriflame περιγράφεται στον Κανονισμό Συμπεριφοράς.

9.2.       Μπορώ πάντα να υποβάλω οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή αίτημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Oriflame στο customer.service@oriflame.gr ή καλώντας μας στο 2106875802.   Εάν δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντηση από την Oriflame Εξυπηρέτηση Πελατών μπορώ να επικοινωνήσω με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιρειών Απευθείας Πώλησης (ΕΣΕΑΠ) www.eseap.org.gr  ή την Ευρωπαϊκή Ένωση Απευθείας Πώλησης (Seldia) σε www.fairselling.eu

 10. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Oriflame τηρεί αυστηρά τον Κώδικα Δεοντολογίας της Seldia (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Απευθείας Πωλήσεων (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf).

Αν αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας θα τηρώ αυστηρά αυτούς τους κώδικες όπως περαιτέρω έχουν αποτυπωθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Κανόνες Συμπεριφοράς της Oriflame. Μπορώ να λάβω αντίγραφα αυτών των εγγράφων από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών customer.service@oriflame.gr.

 

  1. ΛΑΘΗΚΑΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

    Ενώ η Oriflame έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες να συμπεριλαμβάνονται ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ούτε ισχυρίζεται ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς λάθη. Σφάλματα κατά την καταχώριση δεδομένων ή άλλα τεχνικά προβλήματα ενδέχεται μερικές φορές να οδηγήσουν στην εμφάνιση ανακριβών πληροφοριών. Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη στην ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένου του τιμοκαταλόγου και της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, και δεν θα έχει καμία ευθύνη για τέτοια λάθη. Μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να κάνει βελτιώσεις ή / και αλλαγές στα χαρακτηριστικά του site, τη λειτουργικότητα, ή το περιεχόμενο. Αν δω οποιαδήποτε πληροφορία ή περιγραφή που πιστεύω ότι είναι εσφαλμένη μπορώ σχετικά να  επικοινωνήσω  με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

  2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Oriflame μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή πόρους .Η παροχή τέτοιων συνδέσεων δεν αποτελεί επικύρωση οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή υπηρεσίας φτάσει μέσω του εν λόγω συνδέσμου. Η Oriflame δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την απόδοση οποιουδήποτε τμήματος του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους αυτό το site μπορεί να συνδέεται ή για οτιδήποτε στο οποίο είναι εφικτή η πρόσβαση μέσα από από αυτό το site. Θα ενημερώσω για τυχόν λάθη ή ακατάλληλο υλικό, που βρέθηκε σε ιστοσελίδες με τις οποίες αυτή η περιοχή συνδέεται.

 

13.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1.     Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο  και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους θα πρέπει να επιλύονται μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Τα δικαστήρια της Ελλάδας θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία.

13.2.     Εάν οποιοσδήποτε ή κάποιος από τους όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, η ακυρότητα του όρου αυτού δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων.

13.3 Η αποτυχία της Oriflame να επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος δεν θεωρείται παραίτηση από την εξακολούθηση της ισχύος τους.

13.4.Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να τροποποιεί αυτούς τους Όρους. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα της  www.oriflame.gr.

13.5.     Προϋπόθεση για τη συνέχιση της μελλοντικής χρήσης του χώρου (site) αποτελεί η αποδοχή αυτών των αλλαγών.   Μπορεί να απαιτηθεί η ρητή αποδοχή τους  εκ μέρους μου. Σε κάθε περίπτωση, η εκ μέρους μου αποδοχή των εν λόγω αλλαγών θα συνάγεται εάν συνεχίσω να παραγγέλνω προϊόντα σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους.

13.6.   Εκτός και αν επιλέξω διαφορετικά παρέχω στην Oriflame το δικαίωμα να μου  στέλνει ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, e-mail, το διαφημιστικό ταχυδρομείο και γενικά να επικοινωνεί μαζί μου. Μπορώ να ενημερώσω τις προτιμήσεις μου για τις επικοινωνίες marketing από την Oriflame σε οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας σχετικά στις  ρυθμίσεις χρήστη. Με την αποδοχή αυτών των Όρων δέχομαι να μου στείλει η Oriflame κάθε άλλη πληροφορία / ανακοίνωση σχετικά με την αίτηση μου ή / και τις εντολές αγοράς μου σε σταθερό μέσο πλην του χαρτιού (δηλαδή μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που απευθύνεται προσωπικά σε εμένα, που μου επιτρέπει να αποθηκεύσω πληροφορίες κατά τρόπο προσβάσιμο για μελλοντική αναφορά επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και να επιτρέψει επίσης την ακριβή αναπαραγωγή των πληροφοριών αυτών.

13.7.     Η περίοδος γνωστοποίησης  για κάθε γνωστοποίηση που δίνεται υπό αυτούς τους Όρους, αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία η γνωστοποίηση έχει αναρτηθεί με συστημένη επιστολή. Αν η γνωστοποίηση  γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η περίοδος γνωστοποίησης αρχίζει να τρέχει  από την ημέρα της λήψης  της ανακοίνωσης.

14. ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

14.1. Με την υπογραφή της παρούσας αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει ότι η Orifilame μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά μου Δεδομένα σύμφωνα με την Δήλωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Oriflame.

14.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Oriflame Ελλάς δίνονται παρακάτω.

Όνομα

Oriflame Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Κηφισίας 69, 15124 Μαρούσι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +302106875800

e-mail:customer.service@oriflame.gror atwww.oriflame.gr

Εμπορική ή άλλη δημόσια εγγραφή

Γ.Ε.ΜΗ 122709901000

Εποπτική αρχή

Ελεγκτές: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Α.Φ.Μ.

095555722

15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους Όρους, είναι δυνατή η αποστολή  e-mail στο customer.service@oriflame.gr ή η κλήση στον αριθμό 2106875802. Η Oriflame θα καταβάλει  κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί σε τυχόν ανησυχίες μου και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να της γνωρίσω.

Με την υπογραφή της παρούσας δηλώνω ότι διάβασα και αποδέχομαι τα προαναφερθέντα έντυπα της εταιρείας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους όρους χρήσης και διατήρησης των ως άνω προσωπικών δεδομένων από την Oriflame και δέχομαι να παραλάβω το Starter Kit - Πακέτο Εγγραφής το οποίο περιέχει όλο το σχετικό υλικό

 Τελευταία ενημέρωση: 16.5.2018